Dyrevelferd

Denne delen av programmet er utviklet i samarbeid med Dyrevernalliansen

 

 

Generelt
Kunnskapspartiet er opptatt av at dyr som vi mennesker bruker på forskjellige måter skal behandles med respekt og gis et best mulig liv innenfor det som er praktisk mulig å få til innenfor gitte rammer. Som den dominerende arten på Jorden så har vi en moralsk plikt til å sørge for at vi ikke skaper unødig lidelse for alle andre arter vi deler denne planeten sammen med.
Dyr har egenverdi uavhengig av nytteverdien de har for mennesker, og skal få utløp for sine naturlige og individuelle behov.
Vi mener det da er naturlig at vi har et sterkt dyrevern som ikke bare fokuserer på hvordan vi behandler dyr, men også på å redusere behovet for dyrehold, blant annet ved å legge til rette for mindre konsum av kjøtt og andre animalske produkter.


Pelsdyroppdrett

Avvikling av pelsdyroppdrett, praksisen er uforenlig med god dyrevelferd, ikke miljøvennlig, har liten betydning for distriktene og kulturlandskapet, og er billig å avvikle.


Dyr i landbruket

Dyrevelferd skal være et overordnet hensyn i landbrukspolitikken, og prioriteres over profitt og effektiviseringshensyn.

Avvikling av statlig kjøttreklame via Opplysningskontorene for egg, melk og kjøtt

Redusert kjøttforbruk (f.eks. gjennom kjøttavgift eller dyrere kraftfôr, samt avvikling av Opplysningskontoret for kjøtt), for å redusere produksjonspresset på dyrene i landbruket, minske klimagassutslipp og bedre folkehelsen.

Differensiering av landbruksstøtten etter dyrevelferd.

Premiering av bønder som driver med betydelig bedre dyrevelferd gjennom landbruksstøtten.

Støtte til mobile slakterier og gårdsslakterier.

Kortere makstider for dyretransport og krav om dyrevelferdskurs for transportører.

Forbud mot bruk og avl av raser med helse- og dyrevelferdsproblemer, f.eks. avvikling av bruken av Ross 308 i kyllingproduksjon.

Alle dyr i landbruket skal holdes i løsdrift, dvs. avvikling av burhøns og fremskyndelse av løsdriftskravet for kyr.


Dyreforsøk

Støtte til forskning på og fremming av alternativer til dyreforsøk.


Kriminalitet mot dyr

Kriminalitet mot dyr skal prioriteres av politiet og tilsynsmyndighetene, og straffenivået for slik kriminalitet skal økes. Dyrepolitiprosjektet skal beholdes og evalueres for eventuelt å forbedres, og Økokrim skal få øremerket støtte til arbeid med kriminalitet mot dyr.


Fiskeri og fiskeoppdrett

Dyrevelferd skal være et overordnet hensyn i fiskeri- og havbrukspolitikk.

Ingen vekst i fiskeoppdrett før de store dyrevelferdsproblemene i havbruket er løst.

Støtte til stressreduserende tiltak og dyrevennlige metoder for fjerning av lakselus, ha som mål å avvikle bruken av rensefisk.

Brudd på regelverket for fiskeoppdrett skal møtes med strengere sanksjoner, og Mattilsynet skal få økte øremerkede midler til tilsyn i fiskeoppdrett.

Forbud mot levende-lagring av fisk og bruk av nye arter i oppdrett.


Andre tiltak

Opplæring om dyrevelferd og dyrs behov skal inngå i etikk- og naturfagundervisningen i grunnskolen.

Tilrettelegging for dyrevennlig forbruk ved å støtte initiativer for synliggjøring av produkter produsert med bedre dyrevelferd.

Ansvaret for dyrevelferd bør ikke ligge hos Mattilsynet, men i et organ som ikke også skal jobbe for næringsinteressene i matproduksjon.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress