Foreldelsesfrist i utlendingssaker

Vi mener det bør være foreldelsesfrist i alle utlendingssaker. Vi har sett eksempler på saker der folk har gitt uriktige opplysninger som grunnlag for oppholdstillatelsen, men som da er oppdaget av myndighetene 15 år senere og deretter blitt idømt utvisning.

Vi mener det bør være en foreldelsesfrist på 5 år i slike saker.

I straffeloven har man en foreldelsesfrist på 2 år når strafferammen på lovbruddet er bøter eller fengsel i inntil 1 år, og 5 år når strafferammen er inntil 4 år.

På grunn av at det kan være vanskelig å skaffe til veie alle beviser i slike saker innenfor to år, så mener vi at 5 år er en rimelig foreldelsesfrist som er i samsvar med resten av lovverket.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress