PERSONVERN

Vi mener at personvern og anynymisering skal være foretrukket i alle tekniske løsninger så langt det lar seg gjøre for å kunne drifte tjenesten. For eksempel mener vi at det skal være mulig å kjøpe en mobil anonymt uten å legitimere seg.

Dette er bare eksempler for å illustrere at det skal være mulig å gå for anynyme alternativer om man ønsker det så lenge det ikke er til hinder for å drifte tjenesten.
Alt av loggføring av for eksempel Autopass passeringer, telefondata, internett-data, osv skal ikke beholdes lenger enn det som er nødvendig for å kunne drifte og fakturere tjenesten. Derimot vil vi åpne for at politiet kan søke om utvidet loggføring i tilfeller der det foreligger mistanke om kriminalitet.

Vi mener det er en forutsetning for et fritt samfunn at enhver lovlydig borger kan bevege seg rundt, og ytre seg anonymt dersom man ønsker det.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress