RELIGION

Utgangspunktet vårt er at den enkeltes frihet slutter der den andres begynner.
Det betyr blant annet at man står fritt til å praktisere sin religion så lenge det ikke går på bekostning av andres frihet.
Vi er særlig opptatt av å beskytte barn mot overgrep begått i religioners navn, det inkluderer også omskjæring.

Vi er også opptatt av at Staten ikke skal praktisere noen form for religiøse regler. Det er av den grunn at vi blant annet er i  mot offentlige helligdager og særskilte regler i forbindelse med disse dagene.

Det betyr også at vi er i mot både kirkeklokker og bønnerop over høyttaler på generell basis, men vi vil være åpne for at det skal være mulig å søke om unntak for enkelte arrangement fra distriktets politi på samme måte som når noen f.eks. vil holde en konsert.

Vi vil også renske Norges lover for enhver detaljstyring av religiøs praksis, som f.eks. kravet om kongens religion (Grunnloven § 4.), eller at vi skal ha en evangelisk-luthersk folkekirke (Grunloven § 16)
Vi vil videre fjerne hele loven om den norske kirke (kirkeloven) ettersom vi ikke ønsker å gi denne hverken mer fordeler eller strengere krav enn andre trossamfunn. DNK må bli en egen uavhengig organisasjon som ikke har en særskilt posisjon i lovverket, og hvor de ansatte får lønn av organisasjonen, ikke staten.

Vi er også for å fjerne alle religiøse symboler fra alle offentlige bygninger og steder. Ikke for å diskriminere noen religion, men tvert om vise at vi er åpen og inkluderende overfor alle religioner. Bare ved å være religionsnøytral kan man være inkluderende overfor alle.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress