Vedtekter

Vedtekter for Kunnskapspartiet
(vedtatt 30 Aug 2017)

§1.1 Navn
Navnet på hovedorganisasjonen er Kunnskapspartiet, forkortet K.
Lokal- og fylkeslag vil ha navn etter malen Kunnskapspartiet <stedsnavn>. For eksempel Kunnskapspartiet Rogaland, eller Kunnskapspartiet Stavanger.

§1.2 Ideologisk fundament
Partiet vil i grove trekk basere ideologien på sekulære humanistiske prinsipper.
Ideen er at bare en helt sekulær stat kan behandle alle likeverdig.
Partiet vil også være en sterk forkjemper for at kunnskap skal veie tyngre enn tro i alle sammenhenger.
Politikken vil i stor grad baseres på kjent vitenskapelig kunnskap i den hensikt å skape et sunt og rasjonelt samfunn til det beste for alle mennesker, dyr og miljøet rundt oss. Samtidig vil vi legge vekt på frihet under ansvar.
Vi vil i stor grad forsøke å unngå detaljstyring av folks individuelle valg, men søke å informere og advare der det eventuelt er nødvendig men la folk ta sine egne valg der eventuelle konsekvenser vil være på et personlig nivå.

§1.3 Formål
Kunnskapspartiet vil med basis i partiprogrammet jobbe for å søke politisk innflytelse og deretter jobbe for å få gjennomslag for våre politiske ideer.

§1.4 Medlemskap
Medlemsskap er åpent for alle som slutter seg til partiets formål, program og vedtekter. Medlemsskap i andre partier er ikke forenelig med medlemsskap i Kunnskapspartiet. Medlemmer tilknyttes hovedorganisasjonen dersom det ikke finnes lokallag I sin folkeregistrerte kommune. Medlemmer kan være medlem i både hovedorganisasjonen samt ett lokallag, og et fylkeslag.

Hovedorganisasjonens styre vil ha rett til å nekte medlemsskap i hovedorganisasjonen, lokallag eller fylkeslag eller tvangsutmelde medlemmer som anses av styret å være til skade for organisasjonens omdømme. I slike tilfeller vil medlemmet ha rett til å uttale seg til hovedorganisasjonens styre før avgjørelse blir tatt.

Medlemmer som flytter til annen kommune plikter å opplyse om dette til sitt lokallag og/eller fylkeslag slik at de kan flyttes til nytt lokallag. Har medlemmet folkevalgt verv i sitt lokallag må vervet fratres.

§1.5 Støttemedlemskap
Ved siden av ordinært medlemskap, åpnes det for støttemedlemskap. Et støttemedlem kan være medlem av et annet norsk politisk parti, og viser sin støtte til Kunnskapspartiet ved å betale minimumskontigent fastsatt av Hovedorganisasjonen. Et støttemedlem har ikke anledning til å stemme på årsmøter, stille til verv eller tilsvarende.
Støttemedlemmer vil derimot ha anledning til å delta på arrangementer i regi av hovedorganisasjonen, fylkes- eller lokallag. Støttemedlemmer vil også ha anledning til å leie lokaler og lignende der dette er aktuelt, samt delta i frivillig arbeid for organisasjonen.

§1.6 Kontingent
Kontigenten vedtas av styret i hovedorganisasjonen. Kontigenten vil være gjeldende i ett kalenderår av gangen og forfaller 20 januar eller 15 dager etter innmelding.
Innkreving av kontigent gjøres av hovedorganisasjonen.
Manglende innbetaling av kontigent som overstiger 30 dager etter forfall vil automatisk bli utmeldt. Eventuelle verv i partiet blir da også kansellert.
Gjøres innbetaling av kontigent etter 30 dager over fastsatt frist vil medlemmet være å anse som nyinnmeldt og det må gjøres nyvalg for eventuelle verv.

§1.8 Økonomidstyring
Hovedorganisasjonen vil i samråd med hvert enkelt lokal- og fylkeslag fordele kontigent etter oppsatt budsjett. Det forventes også at hvert enkelt lokal- og fylkeslag lager budsjett og holder regnskap over inntekter og utgifter.
Styret i hver enkelt lokal- og fylkeslag vil ha ansvar for oppretting av egne bankkonti og sørge for at det holdes regnskap i henhold til gjeldende lovverk.
Hver enkelt lokal- og fylkeslag har ansvar for å unngå økonomisk mislighold, og hvert enkelt lag er uavhengige enheter med selvstendig ansvar for å dekke evt gjeld.

§2.1 Organisasjon
Kunnskapspartiet har følgende organisasjonsledd:

Landsmøtet
Hovedorganisasjonen (Sentralstyret)
Landsstyret
Fylkeslag
Lokallag
Hovedorganisasjonen vil opprette og arrangere Landsmøtet når det totale medlemstallet har passert 5000.

§2.2 Lokal- og fylkeslag
Kunnskapspartiet blir bygget ovenfra og ned. Dvs hovedorganisasjonen opprettes først. Deretter fylkeslag og til slutt lokallag. Fylkeslagene opprettes i samarbeid med hovedorganisasjonen, lokallagene opprettes i samarbeid med fylkeslagene.

§2.3 Landsstyret
Landsstyret består av:
1. Sentralstyret
2. Styreledere fra fylkeslagene, eller stedfordredere i rangordning, samt en representant valgt av fylkesstyrets medlemmer.
Landstyret skal avgjøre alle saker som ikke avgjøres av andre organer i partiet.
Fastsette partiets standpunkt i aktuelle politiske og organisatoriske saker.
Vedta innstilling i saker som skal behandles på Landsmøtet.

§2.3.2 Sentralstyret
Sentralstyret skal ha følgende sammensetning
Partileder
1. Nestleder
2. Nestleder
Tre sentralstyremedlemmer
Sentralstyret skal lage vedtekter og vedta det generelle partiprogrammet frem til første Landsmøte.

§ 3 Landsmøtet
Landsmøtet består av alle organisasjonens medlemmer.
Landsmøtet vil velge partileder og medlemmer til Sentralstyret.
Landsmøtet vil vedta vedtekter og partiprogram.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress